یا ابا عبدالله الحسین

آل الله از القاب امام حسين يعني خاندان خدا است